The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...172   ()
Courses 
מיקרוטקטוניקה
תרבויות המזרח הקדום מראשית האנושות ועד שלהי העולם
תפיסת הגמול האלוהי במשלי ובאיוב - א
שקיעי חכמה בנבואה ובמזמור
ספרות המזמורים לסוגיה
ספרות החכמה: חכמה מעשית וחכמה עיונית - ב
סיפורי אליהו- אלישע ויונה - א
מי כתב את התנך: תהליכי התהוות התורה
הבל הבלים אמר קהלת: קריאה בקהלת - חלק ב
תפיסת האדם והחינוך של ניטשה
תפיסות ידע ולמידה
תוכניות למידה מותאמת לאישיות הלומד
משבר החינוך בעידן הפוסטמודרני
מימוש עצמי מאפלטון עד תיאוריות פסיכולוגיות עכשווי
מה צריכות להיות מטרות החינוך בישראל
למידה מותאמת לאישיות הלומד: אשליה או חלום בר מימוש
יסודות החינוכאות - א
חשיבה אסטרטגית - א
המשבר הפוסטמודרני- המהפכה הטכנולוגית והתגובה ההומנ
האם יהיה צורך בלמידה בעידן הקוגניציה המתוספת