The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...172   ()
Courses 
מבוא למחשבים
סמינר במלונאות ותיירות(אילת)
ניהול אסטרטגי במנהל הציבורי
מפגשים מהסוג השלישי: רב-תרבותיות באמנות המודרנית
יחסי הורה-ילד בינקות ובילדות המוקדמת
בניית מדינה ובניית קהילה במצרים המודרנית(תשע א)(קב אילת)
תיירות רפואית הלכה ומעשה: היבטים כלכליים- פוליטיים
תחרויות אסטרטגיות
סוגיות בניהול בענף היין
English Advanced II T gr5 2013
פיזיקה 5 יחל 01 (מכינה) תשעא
ביולוגיה של התא
שיטות סטטיסטיות (תשעג א)(אילת)
שיטות כמותיות למנהלים(תשעא א)(אילת)
מבוא לרוקחות א
קרדיולוגיה קלינית
מערכת קרדיולוגיה
פיסיקה 5 יחל (מכינה) קבוצה 4
יסודות השפה הערבית למתחילים - קבוצה 2
ביוכימיה לתלמידי הנדסה ביורפואית