The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171 ...172   ()
Courses 
מימון לענף המלונאות
מימון חברות תשעג
הנעת עובדים במערכות בריאות
Principles of Finance 2013
ניהול מותגים בנלאומיים
חשבות וניהול כספים למנהלים סמ ב
מדינת הרווחה כלכלה וחברה - סמינר
תקשורת בניהול
יסודות האסטרטגיה העסקית - טייס 167 - תשעג ב
סמינר מחקרי באסטרטגיה שיווקית
כלכלה ניהולית לתיירות ומלונאות
מדיניות וכלכלת תרופות--ניהול
מבוא לסטטיסטיקה לניהול
מבוא למשפט
יסודות המימון תשעג ב 01
סמינר - התנהגות ארגונית (תשעג ב)
ניהול כספים בסקטור הציבורי - תשעג סמ ב
מצבי לחץ ושחיקה בעבודה
הסוציולוגיה של התיירות
מבנה תעשיות- ארגון ענפי ורגולציה