The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  ()
Courses 
רשתות עיסקיות חכמות
התנסות מעשית - מרעיון טכנולוגי למיזם עסקי - סמ ב
עקרונות השיווק להנדסה 01
סמינר במימון התנהגותי
מיזמים עסקיים חברתיים - אתגרים חדשים בעשייה חברתי
Business and the meeting of Western and Eastern ci
סמינר תלמידי מחקר ב - תשעג סמ ב
Tourism Entrepreneurship
מבוא לכלכלה לניהול ב 03
אתיקה ואחריות חברתית בניהול - קורס מבוא
יסודות ההתנהגות הארגונית מאקרו
שיטות חיזוי בתיירות ומלונאות
ניתוח ניירות ערך תשעג
פיתוח והכשרת מנהלים
מדינת הרווחה ומדיניות ציבורית
כלכלת בריאות
מבוא לאתיקה בעסקים תשעג
מבוא לכלכלה לניהול ב 01 ו 02
סדנה לכתיבת פרוזה עם אתגר קרת
מחלות ופגיעות במערכת העצבים המרכזית