The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  ()
Courses 
אמנות במאות 15-18
לימודי מדינת ישראל: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים - קב 1
עבודה קהילתית - א תשעג (אילת)
יסודות המשפט
דיני עסקים
סדנא בהוראת ההיסטוריה - חלק א
פיתוח ושינוי בארגונים - אילת
מבוא לתורת המשחקים
תפיסות ומיומנויות טיפול בעבודה סוציאלית (שנה ב) 03
גישה מכניסטית להזנת הצמח
Artificial Neural Networks
חינוך בלתי פורמלי - תשעד
מעבדה לאופטיקה ופוטוניקה תשעד - סמ א
הכתובים במקרא והכתובים האחרים - א
מקורות לתולדות ישראל בתקופת המלוכה
כתובות עבריות - כתובות מתקופת המקרא
מערכת הבריאות בישראל
ניהול הפרסום
השואה: רקע כרונולוגיה דיון היסטורי - א
מדינת ישראל - מבוא היסטורי - א