The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  ()
Courses 
תכנון והיסק תלוי-זמן במערכות מידע רפואיות
סימולציה ממוחשבת-תשעב
מקרו כלכלה - א
להכיר את הלא-מוכרים
להכיר את הלא-מוכרים
טעימות בעבודה סוציאלית - א
הגלובליזציה של הפוליטיקה העולמית
אתיקה של שיווק - אמת בפרסום
שיטות מחקר בענפי התיירות והמלונאות - סמינר
מבוא לתיירות אקולוגית(תשעג א)(אילת)
מבוא לתיירות אקולוגית
אתיקה במלונאות ותיירות(תשעג א)(אילת)
מדיה חדשה - שימושים- צרכנים ויצרנים - א
מהדורה מיוחדת - אסונות בתקשורת ובתרבות הפופולארי
מבוא למיסים
תקשורת המונים בעולמם של ילדים ובני נוער - א
עבודה פרטנית עם היחיד וסביבתו
טיפול פסיכולוגי בסכיזופרניה בארץ ובעולם
נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים
קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס - תשעג