The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 ...172   ()
Courses 
מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית(תשעג ג) (אילת)
Reading Hawthorne
טכנולוגיות מידע-חומרה ותוכנה - טייס -תשעא ב
צדק חברתי ומדיניות בישראל
גיאוגרפיה פוליטית של יחסי יהודים-ערבים
ניהול משאבי אנוש תשע
חינוך והשכלה בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים
הנזיר ואשת האביר
ADVANCED 2 ENGLISH gr 11 2014 S2
ADVANCED 2 ENGLISH gr 4 2014 S2
Information Structure
ניהול התפעול -מלונאות- תשעג ב- קמפוס אילת
ניהול תפעול לניהול מלונאות- (תשעג ב)(אילת)
ניהול תפעול לניהול - תשעג ב- קמפוס אילת
ניהול תפעול לניהול - (תשעג ב)(אילת)
מבוא למערכות מידע(תשעג ב)(אילת)
תכנות הנדסי א (תשעג א)(אילת)
חקר ביצועים (תשעד א)(אילת)
חקר ביצועים בניהול(תשעג ב)(אילת)
מבוא לחקר ביצועים(תשעג א)(אילת)