The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 ...172   ()
Courses 
יסודות פילוסופיים של מדע הפסיכולוגיה
פסיכולוגיה התפתחותית קב תלמידי פסיכולוגיה(תשעד א)(אילת)
בין קבלה לפילוסופיה- ובין הזוהר לרמבם(תשעד א)(אילת)
מבוא לחקר סכסוכים
שיטות מחקר - א
האם אכן התרחשה יציאת מצרים : טקסטים היסטוריים (תשעג ב)(אילת)
התערבויות במצבי דחק - תיאוריה ומיומנויות(תשעג ב)(אילת)
אנגלית מתקדמים 2 לסיעוד (תשעג ב)(אילת)
עיונים בקהלת(תשעג ב)(אילת)
תוכנות סטטיסטיות ב (תשעג ב)(אילת)
תהליכי התהוות ספרות המקרא(תשעג ב)(אילת)
הענות לאחר (תשעד ב)(קב אילת)
בעיות אתגר במתמטיקה ובחינוך מתמטי(תשעג ב)(אילת)
סוגיות בפילוסופיה של הזמן (תשעג ב)(אילת)
שיטות מחקר כמותיות - (תשעג ב)(אילת)
סטטיסטיקה לכלכלנים ב - ( תשעד ב )(קב אילת)
כוח ואלימות במחקר החברתי (תשעג ב)(אילת)
שיטות מחקר כמותיות- קריאה וכתיבה מדעית (תשעג ב)(אילת)
קריאה בתרגומים ארמיים (תשעג )(קב אילת)
קריאה מודרכת 1 (אילת)