The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...172   ()
Courses 
פיסיקה 5 יחל (מכינה) קבוצה 4
פיזיקה 5 יחל (מכינה) ק2
סוגיות בפולחן בישראל ובכנען (תשעב א)(אילת)
סוגיות בפולחן ביהודה ובישראל(תשעב ב)(אילת)
עיונים בספרי יהושע ושופטים(תשעב א)(אילת)
בימים ההם אין מלך בישראל: עיונים בספר שופטים - א
התרבות הפוליטית הצרפתית
ניהול פרויקטים - טייס
כלכלת ישראל (תשעג א)(קב אילת)
יישומי מחשב בניהול א (תשעד א) (אילת)
קדושים וחיי קדושים בימהב המאוחרים
אתיקה רפואית
מלחמת העולם השניה
תורת המחירים - א(תשעב א)(אילת)
התוכנית העסקית ככלי לתכנון עסקי
כלכלה חברה ומדינה במזרח התיכון העכשווי
מפלצות בספרות המאה התשע-עשרה-א
התפילה באלף שנותיה הראשונות: בין חזל לסידורים הקד
מבוא לפילוסופיה - מטאפיסיקה(תשעב א)(אילת)
יהדות ונצרות - ספרות אפוקליפטית