The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...172   ()
Courses 
משפחה- נשים ומגדר באימפריה העוסמאנית
נרדפים ומטיפים: הוגים נוצרים במאות השניה והשלישית
הבראת והשבחת חברות בענפי התיירות תשעב
נתוח מפות
מתודולוגיה מחקרית - תשעב
חדוא ד קב 3
בעיות נבחרות בארכיאולוגיה של אי וסוריה - ב
טכנולוגיות מידע-חומרה ותוכנה-ניהול תשעא א
ניתוח ועיצוב מערכות שירות תשעג ג
מבוא לעבוד אותות
סוגיות נבחרות בפסיכוביולוגיה: השפעות העקה על התנהג
הנחיית פרוייקט שנה ד
חיקוי- השפעה- אינטר-טקסטואליות- מי נגד מי
אסטרטגיות של קריאה בשירים עבריים מימי הביניים
יסודות בכלכלה פוליטית
יהודים שומרונים ופגאנים בישראל
פרקטיקום בטיפול בנשים
יסודות המימון 01
קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוהא
מבוא לסטטיסטיקה לניהול