E/M

שאלות בוחן כניסה e/m

1. תאר\י את השיטות השונות למדידת היחס e/m בניסוי.

2. מה הם המקורות לחוסר הדיוק השיטתי בתוצאות הניסוי?

3. תאר\י את השיטות השונות באמצעותן מודדים את השדה המגנטי של כדור הארץ בניסוי זה.