קיטוב

  1. הסבר במלים מהי זווית ברוסטר. 

 

  1. האם אפשר לקטב גלי קול? תסביר! 

 

 

3 

בגביש בעובי d , הפרש הפאזה

ϕ
בין הרכיבים בנקודת הפגיעה בגביש שווה לאפס. אבל! בעת היציאה מהגביש נוצר הפרש פאזה
ϕ'
בין שני הרכיבים כתוצאה מההבדלים במקדמי השבירה
nz,ny
  כמו שמתואר באיור 

 

  1. מה צריך להיות הפרש הדרכים בין שני הרכיבים ביציאתם מהגביש כדי לקבל "גביש" לוחית חצי אורך גלת ומה צריך להיות כדי לקבל לוחית רבע אורך גל? תסביר! 

 

  1. האם עובי הגביש d  ואורך הגל משפיעים על  הפרש הדרכים בין שני הרכיבים ביציאתם מהגביש ? תסביר!