הגשת תרגיל בית 2

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית