הגשת תרגיל בית 3

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית