הגשת תרגיל בית 4

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית