הגשת תרגיל בית 5

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית