הגשת תרגיל בית 6

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית