הגשת תרגיל בית 7

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית