הגשת תרגיל בית 8

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית