הגשת תרגיל בית 9

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית