הגשת תרגיל בית 10

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית