הגשת תרגיל בית 11

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית