הגשת תרגיל בית 12

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית