עבודות בית 1

בעיה 
3.1
בספר מספר הקורס חלקים א, ב, ג