Site news

פתיחת שנת הלימודים תשפ"גפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

על ידי יעקב צוריאל בתאריך
מספר תגובות: 0

סטודנטיות.ים ותיקים וחדשים וחברי.ות סגל יקרים.ות:  
ניפגש בקמפוסים​ לשנה של למידה והוראה, מחקר, יזמות, חדשנות ועשייה חברתית בלב הנגב.​

שתהיה לכולנו שנה מוצלחת ופורייה, בזכות ולא בחסד.