• מדיניות הקורס

  מדיניות:

  1. בקורס זה יש חובת הגשה של תרגילים. 
  2. במשך הסימסטר יהיו 12 מטלות של תרגילי בית. מתוכם חייבים להגיש 8 תרגילים.
  3. על כל תרגיל חסר נוריד נקודה מהציון הסופי, ולכל תרגיל מעבר לשמונה הגשות נעניק בונוס של +1 נקודות לציון הסופי.
  4. בעת הגשת העבודה על הסטודנטים לבדוק כי העבודה שהוגשה הינה תקינה. עבודות לא תקינות ייפסלו.
  5. תתקיים בדיקה מדגמית של עבודות הבית, אולי לא יינתנו ציונים. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחרי ההגשות ואישורם.
  6. יש להגיש את תרגילי הבית במסגרת הזמן המוקצב בלבד (עד ל-23:59 ביום ההגשה). לא יתקבלו עבודות מעבר לזמן המוגדר במערכת.
  7. מבנה הבחינה הסופית :
   הבחינות בקורס בנויות על שאלות פתוחות בדומה לבחינות משנים קודמות בקורס זה. הבחינה תכלול חמש שאלות ויש לענות על ארבע מתוך 5 (כל שאלה 25 נקודות).
   בחינות לדוגמא ניתן למצוא באתר הקורס (למטה)

  ספרות רלוונטית:

  • D. Halliday, R. Resnick, K.S. Krane, Fundamentals of Physics, Part 2

  כללי:

  • דוא"ל: מיועד לפניות אישיות בלבד. נושאים רלוונטיים ליותר מאדם אחד צריכים להישאל בפורום שאלות ותשובות או דרך ועד הכיתה.

נושאי לימוד - סילבוס