• מדיניות הקורס

  ציון הקורס
  • ש"ב: תנאי סף לגישה למבחן ציון עובר ב 80% מעבודות הבית. עבודות הבית ייבדקו בשיטת בדיקת עמיתים.
  • בחנים: אין
  • מבחן סופי: 100 נק
  חריגים

  סטודנטים שלא יכלו לגשת לבחנים/מבחנים בגלל מניעה חמורה, המוגדרת בתקנות האוניברסיטה, יהיו יכולים לגשת למועד נוסף.

  כללי

  תרגילי ביתחומרי עזר נוספים