• Course plan

        1.   מושגים בסיסיים

  a.       טנזור מטרי

  b.      נגזרת קוואריאנטית

  c.       טנזורים ותכונותיהם

  d.      עקמומיות

  e.       המשוואה הגאודזית

  f.        משוואת הסטייה הגאודזית

  2.      משוואות איינשטיין

  a.       הפעולה של כבידה

  b.      משוואות איינשטיין בריק

  c.       הפעולה של חומר

  d.      משוואות איינשטיין עם מקורות

  e.       שימור טנזור התנע-אנרגיה   

  3.      חורים שחורים ללא תנע זוויתי 

  a.      חזרה על הגאומטריה של שוורצשילד ומשפט בירקהוף

  b.      קריסה בהשפעת כבידה וחורים שחורים

  c.       חורים שחורים כתוצר סופי של קריסה בהשפעת כבידה עצמית

  d.      קריסה של "כוכב" יחסותי תחת כבידה עצמית, מודל אופנהיימר סניידר

  e.       החסם של בוכדאהל על קריסה של "כוכב" בעל סימטריה כדורית

  f.        משפטי סינגולרויות: קריסה של גופים תחת כבידה עצמית היא בלתי נמנעת

  g.       אופק האירועים

  h.       המשכה אנליטית מעבר לאופק: הגאומטריה של קרוסקל

  i.         מיפוי קונפורמי, קואורדינטות פנרוז, ותרשימי פנרוז

  j.        חורים שחורים טעונים

  k.      חוקי התנועה של חורים שחורים

  l.       תרמודינמיקה של חורים שחורים

      4.     חורים שחורים מסתובבים

                  a.  הגאומטריה של קר 

                  b.  ווקטורי קילינג של גאומטרית קר

                  c. משוואות גאודזיות בגאומטרית קר ופתרונן באמצעות ווקטורי קילינג

                  d. מסלולים של גופים נקודתיים ואור סביב חורים שחורים מסתובבים

                  e.  הפקת אנרגיה מחור שחור מסתובב: תהליך פנרוז 

                  f.  הפקת אנרגיה מחור שחור מסתובב: superradiance


                 

      


  Roster