• מדיניות הקורס


    מאה אחוז מהציון הוא הבחינה בסוף הסמסטר
    הרצאותחומרי עזר נוספים