Course: Quantum2 - Year 2022

 • General

  קורס: קוונטים2
  מרצה: דורון כהן
  אסיסטנט: דניאל דהן

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • קישור לאתר הקורס --
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech
  (כולל תכנית קורס, מקורות, תקצירי הרצאה, מאגר תרגילים, הקלטות של שנים קודמות)

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי

 • מדיניות עבור שנה"ל 2022

  ההרצאות בסמסטר הקרוב תהינה במתכונת היברידית (כמו בשנים קודמות).
  יש גם הרצאות מוקלטות של שנים קודמות.

  התירגולים הפרונטליים הם בימי ב.
  הפרזנטציות של הסטודנטים יהיו בימי א.
  (נא לא להתבלבל בעת הרישום - אין משמעות לחלוקה לשתי קבוצות תרגול)

  בשבוע הראשון יש רק הרצאות ותרגילי בית:

  • יום ב - שעה ראשונה - הרצאה (01)
  • יום ב - שעה שניה - הרצאה (03) - שמיעת הקלטה (53 דקות).
  • יום ב - שעה שלישית - התכנסות לצורך שאלות והמשך.
  • יום ב - שעה רביעית - הרצאה (04).
  • יום ג - שעתיים  - הרצאה (05).
  • הסט הראשון של תרגילי הבית - תרגילי חזרה.
  בהמשך הדרך הרצאות ותרגולים סדירים + פרזנטציות של הסטודנטים:
  • יום א - פרזנטציות שלכם (החל מהשבוע השלישי)
  • יום ב - תירגול + הרצאה
  • יום ג - הרצאה

  תרגילים, הצהרות

  בכל שבוע יש מספר מסוים של תרגילים שצריך לפתור (טיפוסית כ-3 תרגילים בשבוע).
  התרגילים שאתם פותרים הם בבחינת "מרתון" שמכין אתכם לבחינה (רובם הופיעו בבחינות קודמות).
  את התרגילים צריכים לפתור, לבדוק, ולהגיש (סרוק) במודל, כולל דיווח של תוצאות הבדיקה (זה קובע את משקל המגן).
  תוצאות הבדיקה העצמית היא בשביל עצמכם (אין טעם לרמות - ציון הבדיקה לא נילקח בחשבון בציון הסופי).
  תוצאות הבדיקה העצמית ישמשו את סגל ההוראה לצורך בקרה על "מצב העניינים" בקורס.

  A = פתרתי בעצמי בלי להסתכל בפתרון וקיבלתי תשובה נכונה
  B = פתרתי בעצמי אבל קיבלתי תשובה עם שגיאות
  C = לא הצלחתי לפתור עצמאית, נאלצתי להעזר בפתרון

  מטלת הגשה

  בנוסף לפתרון תרגילים על בסיס שבועי, תהיה הרשמה לביצוע מטלת הגשה.
  בררת המחדל היא עבודה בזוגות או שלישיות.

  • כל קבוצה תתיעץ עם דניאל או עם דורון (במסגרת תאום/שעות קבלה) איך לבנות את השאלה.
  • הקבוצה תגיש במודל נוסח של "שאלה" - ותהינה איטרציות עם צוות ההוראה עד שהשאלה תאושר (ראו דוגמאות באתר).
  • כל סטודנט אחראי לפתרון של "אייטם" אחד בשאלה (אייטם יכול לכלול מספר סעיפים).
  • כל סטודנט מגיש את הפתרון בנפרד (באמצעות המודל, ראו דוגמאות באתר, נא להקפיד על כותרות בפורמאט המוסכם).
  • מומלץ שכל קבוצה תקבע פגישה עם דניאל או עם דורון (במסגרת תאום/שעות קבלה) להצגת הפתרון וקבלת התיחסות/הערות [זה לא חובה. זה אופציונלי. דדליין לביצוע פגישות - סוף הסמסטר. אין על זה ציון. אפשר לתקן/לשפר את ההגשה עד למועד הבדיקה הסופית של העבודות].
  • כל סטודנט יציג את הקובץ שלו בפני הכיתה ויסביר את הפתרון.
  • משך הפרזנטציה של כל סטודנט כ-15 דקות נטו (20 דקות ברוטו כולל שאלות) - תהיה גמישות עם 3 הקבוצות הראשונות.
  • הפרזנטציה תבוצע פרונטלית (במתכונת היברידית / באמצעות זום) על פי לוח שיבוצים שמנהל המתרגל.
  • הפרזנטציה תוקלט. הציון של ההגשה נקבע על ידי המתרגל (אם יש צורך - בהתיעצות עם המרצה). 


  בחינה

  הדרך שבה מתבצעת בחינה בקוונטים2 (מאז ומתמיד וגם השנה) היא כדלהלן:
  כל שאלת מבחן אמורה להיות פתירה בפרק זמן של שעה אבל אנו נותנים שעתיים פר-שאלה.
  בתחילת המבחן מתבצעת "הקראה פומבית" של השאלות ודיון שמטרתו לודא את הבנת הנקרא של הסטודנטים.
  אחר כך כל סטודנט עובד לבד ללא הפרעות על המבחן.
  הסטודנטים יכולים להביא למבחן את תקצירי ההרצאה - זה כמו "דף נוסחאות".

  בררת מחדל עבור מבנה בחינה: 3 שאלות 6 שעות,
  שאלה אחת חדשה לחלוטין ושאלה אחת ממוחזרת לחלוטין.

  אם הבחינה מקוונת אז היא תכלול רק שתי שאלות "חדשות".
  פרוצדורה מבחן במתכונת מקוונת: 2 שאלות 4 שעות,
  הפתרון הסרוק יוגש לאחר 4 שעות.
  המרצה יפרסם פתרון באופן מיידי.
  הסטודנטים יקבלו פרק זמן נוסף לצורך הדפסה נקייה (במודל) של התשובות הסופיות שהם סרקו, כולל בדיקה עצמית.  
  המרצה והמתרגל יתנו ציון על סמך בדיקה של התשובות הסופיות, תוך השוואה לגרסא המקורית שנסרקה.

  בשנים האחרונות יש סימולצית מבחן בשבוע הרביעי של הקורס (ראו תכנית קורס).

  חישוב הציון הסופי

  ExamGrade = The grade of the exam
  SubmissionGrade = The grade of the submission project
  MagenGrade  =  maximum{80, SubmissionGrade, ExamGrade}

  For 3 question exam:
  p (maximum)  =  25%  (assuming that the student performs as required)
  FinalGrade  =  p  * MagenGrade  +  (1-p) * ExamGrade

  For 2 question exam:
  p (maximum)  =  25%  (assuming that the student performs as required)
  FinalGrade  =  p  * 100 +  (1-p) * [(2/3)*ExamGrade + (1/3)*SubmissionGrade]

  • משקל מגן של 25% יינתן אם הסטודנט מדווח/מגיש כנדרש.
  • קישורים עבור דיווחים והגשות נמצאים בדף הראשי של אתר הקורס.
  • כעקרון יש לבצע את כל המטלות (דיווחים+הגשה).
  • סטודנט שלא ביצע את חלק מהמטלות יקבל ציון מגן עם משקל נמוך יותר שיקבע על ידי מדיניות של המתרגל.

  מדיניות קורס בשנים קודמות

  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/Policy.html

 • ההרצאות תהינה היברידיות (עם טאבלט) ומוקלטות.
  התרגולים ביום ב יהיו פרונטליים (בלבד).
  הפרזנטציות ביום א תהינה היברידות / זום.
  ההרצאה הראשונה של הסמסטר (ביום ב במקום תרגול) תהיה בכיתה לא היברידית, אבל יופעל זום.

  הקלטות של שנים קודמות --
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/Recorded.html

  בפרט ההקלטה של הרצאה 03 שנושאה חזרה על אלגברה לינארית נמצאת כאן --
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/Recordings2021/qm03.html

  הקלטה של הרצאה 20 שנושאה חתך פעולה לפזורים ונוסחת בורן נמצאת כאן --
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/Recordings2021/qm20.mp4

  הקלטה שנושאה הדריווציה של נוסחת לנדאו-זנר נמצאת כאן --
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/Recordings2021/qm36b.mp4

  לאלו שמתעניינים בנושאים מתקדמים במכניקה קוונטית -- יש הקלטות ישנות של הקורס:
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumTopics
  https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumTopics/RecordedTopics

  • lti icon
   מפגשי זום של הרצאות ושל פרזנטציות External tool
   Not available unless: You belong to Students2021
  • videostream icon
   Reserves only videostream
   Not available unless: You belong to Reserves