Course: פיזיקה מודרנית לתלמידי הנדסת תוכנה 2022, Section: מדיניות הקורס

Main course page
 • General

  מטרת הקורס "פיזיקה מודרנית לתלמידי הנדסת תכנה" [203-1-1651] היא להציג בפני סטודנטים שאין להם רקע מוקדם בפיזיקה (למעט פיזיקה תיכונית) את המכניקה בצורה מודרנית שמתאימה לתחום הלימוד שלהם. נושאי הליבה של הקורס יקנו לסטודנטים שליטה בסיסית במכניקה קוונטית, תוך התמקדות במערכות דיסקרטיות, לרבות מערכות קיוביט המשמשות במיחשוב קוונטי. בנוסף הקורס כולל פרקים בפיזיקה קלאסית במידה הנדרשת להבנת עקרונות הפעולה של מעגלים פשוטים. נושאי הקורס: ניסוי שני סדקים; הגדרת המושגים מהירות, תנע, מסה; חלקיק במימד אחד (המילטוניאן, אנרגיה); תנודה הרמונית, גלים; קוונטיזציה סמי-קלאסית של האנרגיה; שדה חשמלי: חוק גאוס וחוק קולון; פוטנציאל וקיבול של כדור; מעגל RC, דיודה, טרנזיסטור; דינמיקה סטוכסטית - דיפוזיה וסחיפה במערכת אתרים; חזרה על אלגברה לינארית; מתמטיקה של הזזות, תנע; מתמטיקה של סיבובים, ספין וקיטוב של אלקטרונים ופוטונים; מצבים שזורים, הצפנה קוונטית; פוסטולטים של המכניקה הקוונטית, ערכי תוחלת; אבולוציה קוונטית, המילטוניאן, קצב שינוי ערכי תוחלת; דינמיקה קוונטית במערכת דיסקרטית; צמתות ג'וזפסון וקיוביטים; מיחשוב קוונטי; ריאליזם ודטרמניזם, איינשטיין-פודולסקי-רוזן-בל; מדידה קוונטית, החתול של שרדינגר.

  מרצה: פרופ' דורון כהן
  גרסא גולמית של מאגר התרגילים (שנה"ל 2021): ד"ר תומר יגאל
  אסיסטנט (שנה"ל 2022, 2023):  יהושע ווינשטיין

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי
  פרטי הקורס באתר של המחלקה לפיזיקה

מדיניות הקורס

 • מדיניות הקורס

  (מעודכן עבור שנה"ל 2023)

  תרגילי בית על בסיס שבועי

  (1) האתר כולל מאגר של כ-50 שאלות. כ-2 שאלות כיתה וכ-3 שאלות בית כל שבוע.
  (2) הסטודנט/ית מחויב/ת לפתור את השאלות, ולהטעין את הפתרון הסרוק על פי לו"ז שנקבע.
  (3) הסטודנט/ית מחויב/ת לבצע בדיקה עצמית (מול פתרון שיסופק) ולדווח במערכת.
  (4) תוצאות הבדיקה העצמית לא ניכנסות לחישוב הציון הסופי בקורס. 

  עבודת הגשה

  (1) כל סטודנט/ית צריך להרשם לעבודת הגשה אחת מתוך רשימה שתסופק (כל הקודם זוכה).
  (*) סוגי הגשות: פתרון תרגיל מהמאגר; תקציר של נושא הרצאה; המצאת שאלות בקיאות.
  (2) יש לבצע את ההרשמה במהלך השבועיים הראשוני של הקורס (יש בשביל זה קישור יעודי).
  (3)  הסטודנט/ית מחויב/ת להזין את ההגשה מודפסת באדיטור של המודל.  
  (4) יש להגיש את הפתרונות המודפסים בהתאם לדדליין של ההגשות השבועיות. 
  (5) שאר הסטודנטים יכולים לתת רייטינג להגשות. הרייטינג לא ניכנס לחישוב הציון הסופי.

  המבחן הסופי:

  • המבחן יכלול 2 שאלות שיבחרו מתוך המאגר (עם אופציה לעריכה / שינוי גרסא / תוספת סעיף).
  • המבחן יכלול בנוסף שאלה אחת שמטרתה לבדוק בקיאות בחומר של ההרצאות.
  • אורך המבחן יהיה שעתיים.  

  מרכיבי הציון הסופי

  15%- עמידה בחובת הגשת פתרונות סרוקים על בסיס שבועי (כולל דיווח בדיקה). [*]
  25% - עבודת הגשה
  40% - בחינה סופית: 2 שאלות מבוססות תרגול  (20% כל אחת)
  20% - בחינה סופית: שאלה אחת מבוססת הרצאה.
  [*] במקרה שתתגלה הגשה כוזבת -  זו עברת משמעת - יינקטו צעדים בהתאם לחוקי האוניברסיטה. בררת מחדל - קבלת ציון אפס על מרכיב הבית שהוא 40% מהציון הסופי, כך שהציון הסופי המכסימלי בקורס הוא 60 אם הביצוע של המבחן מושלם.

  תאום מול ועד הכיתה

  אם יש בעיות עם האתר / ההרצאות / התרגולים -- נא לדווח בזמן אמיתי.
  טענות בדיעבד ("פוסטמורטום") לא יכובדו.
  מדיניות הרישום לעבודת הגשה נקבעת בתאום ובשיתוף פעולה עם ועד הכיתה.

  דפי נוסחאות

  ועד הכיתה מוסמך למנות 2 סטודנטים שיהיו אחראים על הכנת דפי נוסחאות עבור הבחינה. נוסחא לגיטימית היא זהות מתמטית או נוסחא פיזיקלית שמופיעה בתקצירי ההרצאה, ושדרושה לצורך פתרון שאלות במאגר התרגילים. הסטודנטים האלה יחלקו ביניהם את העבודה (עריכה באמצעות האדיטור של המודל). דפי הנוסחאות שהם יכינו יוכרו כחליפיים לעבודת הגשה (יוגשו באותו ממשק כמון שאר העבודות). העבודה על הדפים תתואם מול המרצה בזמן אמיתי. הדפים יהיו מוכנים בסוף שבוע 10 של הסמסטר.