Questions and answers

תרגיל 2 בעבודה ראשונהתרגיל 2 בעבודה ראשונה

by דניאל פרומקין -
Number of replies: 3

מה התנאים\הנחות לגבי המערכת הדו מימדית? יש פוטנציאל מחזורי כללי, פוטנציאל חלש\פוטנציאל חזק או רק מצבי תנע?

מה הפרמטרים של ההמילטוניאן שמייצגים עבורינו את התהליך האדיאבאטי? תנע כנגזרת לא כלכך ניתן לשינוי כפרמטר בהמילטוניאן..

In reply to דניאל פרומקין

Re: תרגיל 2 בעבודה ראשונה

by דניאל פרומקין -
ועוד שאלה: מה הכוונה בשאלה 4 שהספקטרום אינווריאנטי להיפוך בזמן?
In reply to דניאל פרומקין

Re: Re: תרגיל 2 בעבודה ראשונה

by דגנית מידן -
יתכן שעכשיו אחרי השיעור זה יותר ברור. בגדול למדנו על סימטריית ההיפוך בזמן ועל איך היא פועלת על ההמילטוניאן. השאלה היא האם קיימים ערכים עבור השטף המגנטי שעבורם ההמילטוניאן סמטרי תחת היפוך בזמן.
In reply to דניאל פרומקין

Re: תרגיל 2 בעבודה ראשונה

by דגנית מידן -

שלום דניאל,

ההנחה היא שמדובר במערכת שהיא 

translationally invariant 

כך שניתן לתאר אותה באמצעות המילטוניאן בלוך. כמו כן יש הנחה שהמערכת היא 

non interacting

מעבר לכך אין הנחות מיוחדות.

.פאזת בארי, כך הראנו, היא פאזה גיאומטרית שנוצרת כתוצאה משינוי במרחב  הפרמטרים

אפשר לשאול כיצד ניתן ליצר מסלולים סגורים במרחב התנע ואחת האפשרויות היא שדה מגנטי.