Announcements

הרשמה למועד א פתוחההרשמה למועד א פתוחה

by דגנית מידן -
Number of replies: 2

שלום כולם,

ניתן להרשם באתר הקורס לזמני הבחינה של מועד א. שימו לב שזהו רק השיבוץ לפי זמנים ולא מחליף את ההרשמה הרשמית למועד א.

בברכה,

דגנית

In reply to דגנית מידן

Re: הרשמה למועד א פתוחה

by דגנית מידן -

בהמשך למה שהוסבר בכיתה לגבי התנהלות המבחן:
המבחן יהיה מבחן בע"פ שבו כל סטודנט בתורו (לפי השיבוצים באתר) יתבקש להסביר שקף אחד מהשקפים בהרצאה. הציון ינתן לפי סולם דיסקרטי כלומר:
A: 100
B: 80
C: 60 
F: נכשל
בהצלחה,
דגנית
In reply to דגנית מידן

Re: הרשמה למועד א פתוחה

by דגנית מידן -

תזכורת. 

כ-40 תלמידים טרם נרשמו למועד א.