Policy

עקרונות

 • המרצה לא תמיד צודק: אם יש לך נימוק טוב נא להציג ולהגן על עמדתך. עקרון זה מתייחס אך ורק לפיזיקה. בנושאי דרישות והערכה בקורס לא ניתן להתווכח עם המרצה. 
 • פיתוח בזמן אמת: מה שהמרצה לא יכול לפתח בזמן אמת התלמידים לא יחוייבו לפתח.
 • לימוד פעיל: התלמידים יהיו חייבים להשתתף באופן פעיל בשיעורים, לענות לשאלות, לפתור תרגילים וכו׳.
 • תרגול פעיל (אם יתקיים): בחלק מזמן התרגול התלמידים יצטרכו לפתור תרגילים באופן עצמאי. השתתפות בתרגול פעיל - חובה.
 • לימוד אינטנסיבי: רמת השיעורים, התרגולים ועבודת הבית תהיה גבוהה מרמת השאלות במבחן.

מבנה השיעורים


 • כל שיעור יהיה מבוסס  בערך על פרק אחד ב Lecture notes.
 • תתבקשו לקרוא את הפרק (או חומר תואם בכל מקור אחר לפי טעמכם) לפני השיעור. 
 • בשיעור לא אחזור על הכל אלא על הדברים החשובים כדי להגיע להבנה מעמיקה. 
 • קריאה מוקדמת אמורה להביא לחסכון בזמן שמוקדש למהלכים מתמטיים.  


תרגילי בית לפתרון עצמי

 • אין הגשות.
 • תרגילים יפורסמו עם פתרונות, כל אחד מחליט לעצמו אם לפתור לבד (עדיף) או לעיין בפתרון.   

מטלת קריאה ללימוד עצמי:

יינתן נושא אחד ללימוד עצמי. נושא זה לא יועבר בשיעור או בתרגול. שאלה בנושא זה תופיע במבחן הסופי.  

הרכב הציון הסופי:

 • 100%  מבחן.

מבנה המבחן הסופי:

 • סך הכל 6 מטלות כדלקמן:
 • 3 שאלות פיתוח תאורטי קצרות + יישום מיידי (6 נק׳ עבור כל שאלה, 18 נק׳ ביחד).
 • 4 שאלות הבנה (5 נק׳ עבור כל שאלה, 20 נק׳ ביחד).
 •  שתי שאלות בתרמודינמיקה  (18 נק׳ כל אחת).
 • שתי שאלות במכניקה סטטיסטית (18 נק׳ כל אחת).
 • על כל תשובה  מלאה  ליותר משלוש מטלות תינתן 1 נק׳ בונוס.   
 • לפיכך, ניתן להגיע למקסימום של 113 נק׳. 
 • משך המבחן 4 שעות. 

Last modified: Sunday, 14 November 2021, 9:08 PM