דרישות ונהלים אקדמיים לתלמידי מעבדה א'

 1. העבודה במעבדה מתבצעת בקבוצות עבודה שונות, כאשר כל הסטודנטים בקבוצה (כ 12 סטודנטים) מבצעים את אותו הניסוי בפיקוח מדריך. הסטודנטים עובדים בזוגות במשך שלוש שעות הניסוי. כל שבוע מבצעת הקבוצה ניסוי אחר, על הסטודנטים לברר מראש איזה ניסוי יבצעו בשבוע הבא ולהתכונן אליו. שמות הניסויים ותאריכי הביצוע יופיעו על גבי לוח המודעות במעבדה. ובאתר המעבדה (החל מהשבוע השני).
 1. ישנה חובת נוכחות של הסטודנטים בכל הניסויים, היעדרות תלווה באישורים המתאימים שיוצגו בפני המדריך. השלמת ניסויים שהוחסרו תתבצע על פי המפורט בהמשך.
 1. הניסויים במעבדה אינם צמודים לחומר הנלמד בהרצאות. על הסטודנט להתכונן לניסוי באמצעות תדריכי המעבדה המופיעים  באתר המעבדה, וכן להיעזר בספרים המצוטטים בתדריך. על הסטודנט להיות בקי בחומר התיאורטי הקשור לניסוי וכן לדעת את מטרות הניסוי, מהלך הניסוי והגדלים הנמדדים. בכל תדריך ישנן שאלות במסגרת עבודת ההכנה, על הסטודנט לענות על שאלות אלו לפני ביצוע הניסוי. בתחילת כל ניסוי יתבצע בוחן שמטרתו לבחון את מידת הכנתו של הסטודנט לניסוי.סטודנט שלא עבר את הבוחן יצטרך לעזוב את המעבדה ולהשלים אותה בקבוצה אחרת.
  במידה והסטודנט נדרש להגיש את הדו"ח של הניסוי יוכפל ציון הדו"ח ב-0.85 .
 1. רישום התוצאות במהלך הניסוי יהיה בעט וצריך לכלול את כל הפרטים הקשורים למדידות וכן את התוצאות עצמן.כגון, באיזה מכשיר השתמשת, מהו דיוק המכשיר, כיצד בוצעה המדידה, מהי התוצאה ומהי הערכת השגיאה במדידה זו. על הרישום להיות ברור וערוך בצורה מסודרת על מנת לאפשר את הבנת התוצאות ללא הסבר נוסף גם לאחר זמן. בתום כל ניסוי יחתום המדריך על דף התוצאות, דף זה יצורף אל הדו"ח אשר יוגש למדריך. יש לבצע עיבוד תוצאות ראשוני כבר במהלך הניסוי במעבדה על מנת לראות ולוודא שהתוצאות אכן הגיוניות. את הדו"ח ועיבוד הנתונים יש לבסס על המדידות שלך בלבד, ולא להשתמש בתוצאות של מישהו אחר, גם אם המדידות אינן מדויקות.
 1. דו"ח בכתב - העיקרון המנחה בכתיבת הדו"ח הוא שקורא הדו"ח יוכל להבין את הניסוי ולחזור עליו לאחר קריאת הדו"ח. על הדו"ח להיות מנוסח בקיצור ולעניין, מומלץ שהדו"ח יהיה תמציתי וברור, הארכת יתר של הדו"ח אינה מוסיפה לציון, את צורת הכתיבה של הדוח ניתן לראות באתר המעבדה. סטודנט שלא הגיש את הדו"ח בזמן המוקצה ע"י המדריך, ללא סיבה מוצדקת ואישור המדריך, יוכפל ציון הדו"ח ב-0.85 .
 1. דו"ח בעל-פה - מטרת הדיווח בעל-פה היא להכשיר את הסטודנט למסור אינפורמציה בקיצור נמרץ ובבהירות, בהבלטת העיקר והשמטת הטפל, תוך שימוש באמצעי הדרכה מתאימים (לוח, שקפים, מצגת וכד'). הדו"ח יועבר לקבוצה בשבוע העוקב לביצוע הניסוי ומשכו לא יעלה על 10 דקות (במקרה חריג 15 דקות). הדיווח בעל-פה יכלול: מטרות הניסוי, תיאור הניסוי תוך דגש על הנקודות הקריטיות במהלך הניסוי, הצגת התוצאות ועיבודן בצורה הברורה ביותר, השוואת התוצאות לנתונים מהספרות, דיון, מסקנות ולקחים.
 1. על כל סטודנט להגיש דו"ח בכתב על הניסוי הראשון "מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאות", ושלשה דו"חות נוספים בכתב ודו"ח אחד בעל-פה. על הסטודנט לתאם עם המדריך את הגשת הדו"חות לאחר כל ניסוי. בסופו של הסמסטר יתקיים בוחן על הניסויים שבוצעו. הדו"חות שתגיש ייבדקו על ידי המדריך ויוחזרו אליך בדוקים. שים לב להערות המדריך על הדו"ח, הערות אלו ידריכו אותך כיצד לכתוב דו"ח נכון וטוב יותר. שמור את הדו"חות הבדוקים לשם בירורים במהלך הסמסטר וכן כדי ללמוד באמצעותם לבוחן. 
 1. השלמות - סטודנט המחסיר ניסוי אחד עליו להשלים את הניסוי ובוחן כניסה. סטודנט המחסיר שניים או שלשה ניסויים, מסיבה מוצדקת, יהיה פטור מניסוי אחד ובוחן כניסה באותו ניסוי. סטודנט המחסיר ארבעה ניסויים מסיבה מוצדקת יהיה פטור משני ניסויים ושני בחני כניסה באותם הניסויים. בכל מקרה מכסת הגשת הדו"חות בעינה עומדת. השלמת הניסויים החסרים תיעשה בהקדם תוך תיאום עם מדריך הקבוצה. ניתן להשלים ניסוי עם קבוצה אחרת המבצעת את הניסוי שהוחסר, במקרה כזה, המדריך שאצלו התבצע הניסוי יחתום על דף התוצאות וייתן אישור על ביצוע הניסוי, את האישור (והדו"ח במידת הצורך) יש להגיש למדריך הקבוצה המקורית בה רשום הסטודנט. ניתן להשלים ניסויים גם במסגרת שיעורי ההשלמה בסוף הסמסטר בתיאום עם המדריך, אך רצוי להשלים במהלך הסמסטר או אפילו לפני היעדרות צפויה.
 1. ציון הסופי ישוקלל כך:

ציוני בחני הכניסה   - 20%

ציוני הדו"חות (4 בכתב 1 בע"פ) - 60%

ציון הבוחן  המסכם - 20%


שינוי אחרון: 15/11/2021, 10:05