נוהל כתיבת דוחות מעבדה

 1. במהלך הניסוי על הסטודנטים לרשום את תנאי העבודה המדויקים כך  שניתן יהיה לשחזר את הניסוי והתוצאות.
 2. התוצאות ורשימות הניסוי ייחתמו ע"י המדריכים ויצורפו לדו"ח.
 3. כל זוג יבצע ניסוי ויגיש דוח אחד. אולם הציון יינתן לכל תלמיד בנפרד. האחריות להגשת הדוח היא על כל תלמיד בנפרד.

איך כותבים דוח מעבדה?

באופן כללי הדוח צריך להכיל מספר חלקים:

 1. מבוא ותיאוריה.
 2. תיאור המערכת
 3. דווח תוצאות ועיבודן כולל גרפים וטבלאות
 4. מסקנות וסיכום
 5. הצעות שיפור הניסוי
 6. רשימת מקורות

שיטת הכתיבה:

כללי:

 1. דף ראשי ובו שם הניסוי, שמות הסטודנטים ות.ז.
 2. מספור של הפרקים ומספור של תת הסעיפים.
 3. אין לרשום ראשי תיבות .

צורת הכתיבה:

 1. יש להשתמש במונחים פיסיקליים בלבד, אסור לבצע האנשה של עצמים כגון "האלקטרון רקד" או "הזרם השתולל".
 2. רישום נוסחאות במרכז הדף עם מספור מתאים בצידן, חובה לציין משמעותם של כל הפרמטרים בנוסחה.
 3. יש לשמור על אחידות הסימנים לאורך הדו"ח ואין להשתמש באותו סימן להגדרת גדלים שונים. יש להקפיד על סימון ברור וייחודי לגדלים וקטורים.
 4. גרפים יופיעו במקום הרלוונטי בלבד (בין הטקסט) ולא בסוף הפרק. את הגרפים יש למספר במספור נפרד שאליו יש להתייחס בטקסט ולהוסיף כותרת לגרף. יש להוסיף יחידות ליד כל גודל שמוצג בגרף, וליד כל גרף יש להציג את נתוניו.
 5. את השגיאות יש להציג בצורה המקובלת (ראה חוברת מעבדה שנה א') יש שים לב לספרות משמעותיות ולגודל השגיאה.
 6. רשימת מקורות חובה! , ליד כל ציטוט או שימוש בערך ספרותי יהיה מספר שיתאים לרשימת המקורות שבסוף העבודה.

מבנה הדו"ח:

יש יותר מדרך אחת להציג נתונים מדעיים, הדרך המוצגת כאן היא המומלצת והמקובלת. על מנת למנוע אי ודאות היא גם המחייבת במעבדה. רוב הניסויים במעבדה מבוססים על סידרה של תת ניסויים.

שם הניסוי: כותרת.

מטרות הניסוי:  מטרות הניסוי

מבוא : תיאוריה הרלוונטית לניסוי המסוים (לא להעתיק את התדריך), ציון שיטות המדידה ומתוך איזה גדלים נמדדים  אנו מגיעים למטרות שהוגדרו.

תיאור המערכת ומהלך הניסוי:

הקו מנחה של תיאור המערכת ומהלך הניסוי הוא שניתן יהיה לשחזר את הניסוי, לכל פרטיו, כולל התוצאות כפי שהתקבלו בניסוי המקורי, וזאת בעזרת הדו"ח בלבד. משום כך יש להקפיד על הפרטים הבאים:

הציוד המשמש בניסוי כולל פירוט התכונות החשובות שכל שינוי בהן יוביל לתוצאות אחרות לדוגמה סוג של מקורות רדיואקטיביים (עוצמה ופירוט אנרגיות). במקרה של מקורות - אור, אורך גל והספק, במקרה של פילטרים ורוחב פס ההעברה. בכל מיקרה יש להציג את השם של האביזר.

יש להציג את אופן החיבור של פרטי הציוד כולל כל החיבורים הנחוצים לבטיחות. התיאור חייב לכלול סכימה.

את מהלך הניסוי יש לתאר בצורה מפורטת כפי שהתבצע למעשה, כשכל שלב יופיע בפסקה חדשה.

עיבוד תוצאות (לכל תת  ניסוי):

ראשית יש להציג באופן איכותי את התוצאות הגולמיות המתקבלות. יש להציגן בצורה חסכונית קרי בצורה גרפית במידה ויש לתוצאות משמעות גרפית או בצורת טבלה במידה ויש משמעות לגדלים המתקבלים.

במידה ויש צורך בדיון איכותי משמעותי של התוצאות המתקבלות לדוגמה התוצאות המתקבלות בניסוי e/m או בניסויים שבהם מופיעה תבנית התאבכות לדוגמה, במקום שלב עיבוד התוצאות יופיע ראשית פרק תוצאות ורק אחר-כך יופיע פרק עיבוד התוצאות.

בדיון האיכותי יופיע תיאור התוצאות המתקבלות מול מה אנו מצפים לקבל על פי התיאור המופיע במבוא.

בשלב עיבוד התוצאות יש להסביר כיצד אנו מקבלים את הגודל הנמדד מתוך הנוסחאות הגולמיות שמתקבלות. בפרק המבוא יש לבצע את כל הפיתוחים המתמטיים הנחוצים על-מנת להוציא את הגודל הנמדד מתוך הגרפים ולא להסתפק בציון הנוסחאות הסופיות.

במידה ונתקלתם בשלב עיבוד התוצאות בבעיה המחייבת אתם לבצע את הניסוי בצורה שונה מעט יש לציין את כל השלבים בניסוי המתקן בתוך פרק עיבוד התוצאות. אסור להשמיט את התוצאות המקוריות ולציין את התוצאות החדשות למעט במקרים בהם ביצעת טעות (בניגוד לטכנאי המבצע טעות הפיסיקאי מניח הנחה שגויה!).

כל חישובי השגיאה יוצגו בשלב זה. אין צורך להציג פיתוחים מלאים לשגיאה אבל חובה לציין את שיטת החישוב. כדאי להציג את הדיוק בשתי דרכים, את זה הצפוי משגיאת המכשירים ואת השגיאה המתקבלת מפיזור הנקודות בגרף.

דיון בתוצאות ומסקנות (לכל תת ניסוי)

בשלב זה תתבצע השוואה בין התוצאות שהתקבלו בפרק הקודם ובין התוצאות הצפויות מתוך התיאוריה. יש לבצע דיון איכותי כולל בתוצאות ומידת ההתאמה לציפיות. בשלב זה ניתן לבחון את מידת התקפות של ההנחות שביצענו. כל בחינה של ההנחות בניסוי צריכה להיות מפורטת וכוללת חישובים כמותיים. אין לציין מסקנה לא מבוססת כגון "אם נבצע יותר מדידות נקבל תוצאה יותר מדויקת".

סיכום

במידה ופרק המסקנות ארוך מדי יש להוסיף סיכום של הדו"ח על פני כ- 10 שורות שבו מידת התאמת התוצאות לתיאוריה וחשיבותן של התוצאות המתקבלות.

 נספחים

בדרך כלל מפנים את הקורא בדיווח מדעי לספרות (על-ידי מראי מקום). לעתים ראוי להציג תיאוריה החורגת ממסגרת הדו"ח בפרק נפרד המכונה ניספח. הנספח חייב להיות רלוונטי לניסוי והרלוונטיות תהיה מוצגת בפרקי המבוא תוך הפניית הקורא לנספח בסוף הדו"ח. יש להשתדל שלא לנפח את הדו"ח באמצעות נספחים מיותרים.

הערה: רצוי לשאול את המדריך מהם  הדגשים שכדאי להתייחס אליהם בכל ניסוי

מבנה דו"ח מעבדה לדוגמה