Principles

עקרונות

המרצה לא תמיד צודק: אם יש לך נימוק טוב נא להציג ולהגן על עמדתך.

לימוד פעיל: התלמידים יהיו חייבים להשתתף באופן פעיל בשיעורים, לענות לשאלות, לפתור תרגילים וכו׳.

סדנאות/תרגולים פעילים: השתתפות פעילה הכרחית להצלחה בקורס. 

לימוד אינטנסיבי: רמת השיעורים, התרגולים ועבודת הבית תהיה גבוהה מרמת השאלות במבחן.Last modified: Wednesday, 23 December 2020, 4:17 PM