Principles

עקרונות

המרצה לא תמיד צודק: אם יש לך נימוק טוב נא להציג ולהגן על עמדתך.

לימוד פעיל: התלמידים יהיו חייבים להשתתף באופן פעיל בשיעורים, לענות לשאלות, לפתור תרגילים וכו׳.

לימוד אינטנסיבי: רמת השיעורים, התרגולים ועבודת הבית תהיה גבוהה מרמת השאלות במבחן.

Last modified: Wednesday, 6 January 2021, 12:34 PM