נוהל כתיבת דוחות מעבדה

 1. יש להגיש את הדוחות מודפסים, את התשובות לשאלות ההכנה ניתן להגיש בכתב יד.
 2. אסור להכניס לדו"ח צילומים של תוצאות או גרפים, אלא את התוצאות המקוריות.
 3. במהלך הניסוי על הסטודנטים לרשום את תנאי העבודה המדויקים כך שניתן יהיה לשחזר את הניסוי והתוצאות.
 4. התוצאות ורשימות הניסוי ייחתמו ע"י המדריך ויצורפו לדו"ח.
 5. כל זוג יבצע ניסוי יחד, אך רק אחד הסטודנטים יגיש את הדו"ח. בניסוי הבא, הסטודנט השני יגיש את הדו"ח.

איך כותבים דוח מעבדה?

באופן כללי הדוח צריך להכיל מספר חלקים:

 1. מבוא ותיאוריה (יש להקפיד על תמציתיות ואין להעתיק מתדריך הניסוי).
 2. תיאור המערכת
 3. דווח תוצאות ועיבודן כולל גרפים וטבלאות
 4. מסקנות וסיכום
 5. הצעות שיפור הניסוי
 6. רשימת מקורות

שיטת הכתיבה:

כללי:

 1. דף ראשי ובו שם הניסוי, שמות הסטודנטים ות.ז.
 2. שוליים של לפחות 3 ס"מ מימין משמאל מלמעלה ומלמטה.
 3. מספור של הפרקים ומספור של תת הסעיפים.
 4. יש למספר את העמודים.
 5. יש להקפיד על רווחים נאותים בין שורה לשורה.
 6. אין לרשום ראשי תיבות .

צורת הכתיבה:

 1. יש להשתמש במונחים פיסיקליים בלבד, אסור לבצע האנשה של עצמים כגון "האלקטרון רקד" או "הזרם השתולל".
 2. רישום נוסחאות במרכז הדף עם מספור מתאים בצידן, חובה לציין משמעותם של כל הפרמטרים בנוסחה.
 3. יש לשמור על אחידות הסימנים לאורך הדו"ח ואין להשתמש באותו סימן להגדרת גדלים שונים. יש להקפיד על סימון ברור וייחודי לגדלים וקטורים.
 4. גרפים יופיעו במקום הרלוונטי בלבד (בין הטקסט) ולא בסוף הפרק. את הגרפים יש למספר במספור נפרד שאליו יש להתייחס בטקסט ולהוסיף כותרת לגרף. יש להוסיף יחידות ליד כל גודל שמוצג בגרף, וליד כל גרף יש להציג את נתוניו.

      סטודנטים במחלקה  לפיזיקה חובה עליכם לבצע ניתוח התוצאות ובניית גרפים בשפת פייטון.

 1. יש להקפיד על רישום השגיאות ולשים לב לספרות משמעותיות ולגודלי השגיאה.
 2. רשימת מקורות חובה!  ליד כל ציטוט או שימוש בערך ספרותי יהיה מספר שיתאים לרשימת המקורות שבסוף העבודה.

מבנה הדו"ח:

יש יותר מדרך אחת להציג נתונים מדעיים, הדרך המוצגת כאן היא המומלצת והמקובלת. על מנת למנוע אי ודאות היא גם המחייבת במעבדה. רוב הניסויים במעבדה מבוססים על סידרה של תת ניסויים.

שם הניסוי: כותרת.

מטרות הניסוי: מטרות הניסוי

מבוא : תיאוריה הרלוונטית לניסוי המסוים (לא להעתיק את התדריך), ציון שיטות המדידה ומתוך איזה גדלים נמדדים  אנו מגיעים למטרות שהוגדרו.

תיאור המערכת ומהלך הניסוי:

הקו מנחה של תיאור המערכת ומהלך הניסוי הוא שניתן יהיה לשחזר את הניסוי, לכל פרטיו, כולל התוצאות כפי שהתקבלו בניסוי המקורי, וזאת בעזרת הדו"ח בלבד. משום כך יש להקפיד על הפרטים הבאים:

הציוד המשמש בניסוי כולל פירוט התכונות החשובות שכל שינוי בהן יוביל לתוצאות אחרות לדוגמה סוג של מקורות רדיואקטיביים (עוצמה ופירוט אנרגיות). במקרה של מקורות - אור, אורך גל והספק, במקרה של פילטרים ורוחב פס ההעברה. בכל מיקרה יש להציג את השם של האביזר.

יש להציג את אופן החיבור של פרטי הציוד כולל כל החיבורים הנחוצים לבטיחות. התיאור חייב לכלול סכימה.

את מהלך הניסוי יש לתאר בצורה מפורטת כפי שהתבצעה למעשה, כשכל שלב יופיע בפיסקה חדשה.

עיבוד תוצאות (לכל תת ניסוי):

ראשית יש להציג באופן איכותי את התוצאות הגולמיות המתקבלות. יש להציגן בצורה חסכונית קרי בצורה גרפית במידה ויש לתוצאות משמעות גרפית או בצורת טבלה במידה ויש משמעות לגדלים המתקבלים.

בשלב עיבוד התוצאות יש להסביר כיצד אנו מקבלים את הגודל הנמדד מתוך הנוסחאות הגולמיות שמתקבלות. בפרק המבוא יש להציג  את כל הנוסחאות המתמטיים הנחוצים על-מנת לחשב את הגודל הנמדד מתוך הגרפים.

דיון בתוצאות ומסקנות (לכל תת ניסוי):

בשלב זה תתבצע השוואה בין התוצאות שהתקבלו בפרק הקודם ובין התוצאות הצפויות מתוך התיאוריה. יש לבצע דיון איכותי כולל בתוצאות ומידת ההתאמה לציפיות. בשלב זה ניתן לבחון את מידת התקפות של ההנחות שביצענו. כל בחינה של ההנחות בניסוי צריכה להיות מפורטת וכוללת חישובים כמותיים. אין לציין מסקנה לא מבוססת כגון "אם נבצע יותר מדידות נקבל תוצאה יותר מדויקת".

סיכום

במידה ופרק המסקנות ארוך מדי יש להוסיף סיכום של הדו"ח על פני כ- 10 שורות שבו מידת התאמת התוצאות לתיאוריה וחשיבותן של התוצאות המתקבלות.

 רשימת מקורות ונספחים

בחלק זה ציין את רשימת המקורות עליהם ביססת את הדוח. במידת הצורך ניתן להפנות את הקורא לספרות רלוונטית (על-ידי מראי מקום). לעתים שראוי להציג בתיאוריה פיתוח או הסבר החורגת ממסגרת הדו"ח יש אפשרות להוסיפו בפרק נפרד המכונה נספח. הנספח חייב להיות רלוונטי לניסוי והרלוונטיות תהיה מוצגת בפרקי המבוא תוך הפניית הקורא לנספח בסוף הדו"ח.

תשובות לשאלות הכנה : במידה ובתדריך הניסוי מופיעות שאלות הכנה, חובה לכתוב את הפתרונות בדו"ח  (אין חובה להגיש מודפס).

הרכב ציון הדו"ח

                תאוריה                 %10

               שאלות הכנה          %10

               ניסוי ותוצאות          %40

               סיכום ומסקנות       %40

 

                    

שינוי אחרון: 30/09/2021, 12:31