מדיניות הקורס:

 1. בתחילת הסמסטר ישובצו הסטודנטים בזוגות לביצוע הניסויים – רשימה תופיע באתר המעבדה. הציון הסופי בקורס הוא ממוצע הציונים שהסטודנט יקבל לאחר ביצוע הניסויים, בהתאם לשיבוץ.
 2. לפני כל ניסוי חייב הסטודנט ללמוד את נושא הניסוי אותו הוא אמור לבצע. דרושה הבנה של הרקע התיאורטי והכרת המכשור המעבדתי. חשוב לפנות אל המדריך מיד לאחר קבלת השיבוץ ולהתעדכן במקורות מידע והכוונה לניסוי.
 3. לפני תחילת העבודה הניסויית יבחן המדריך את הסטודנט בחינה מקדימה בכתב. על הסטודנט להיבחן בפרק זמן עד שבוע ימים מקבלת החומר מהמדריך (מומלץ כבר במפגש הבא). אם יכשל הסטודנט בבחינה המקדימה יוכפל ציונו הסופי עבור אותו הניסוי בגורם 0.8. אם נכשל הסטודנט בפעם השנייה בבחינה מקדימה, ציונו בניסוי זה יהיה אפס.
 4. הזמן המוקצב לביצוע הניסוי הוא שלושה שבועות שהם שישה מפגשים של ארבע שעות. אפשר לקבל לו"ז מפורט של המפגשים אצל מהנדס המעבדה.
 5. מומלץ לתאם בחינה מקדימה לפני מועד הניסוי, כך שניתן יהיה לבצע את המדידות במשך שישה מפגשים מלאים.
 6. חשוב מאוד לתאם עם המדריך לפני כתיבת הדו"ח את הדגשים המתאימים לניסוי שבוצע - הכוונה לחומר שיש לכלול בדו"ח.
 7. ישנה צפיה שהסטודנט יציע ויבצע הרחבה לניסוי, שהיא מעבר לתדריך הרגיל. הרחבה זו צריכה להיות בתיאום עם המדריך שיאשר שאכן היא ראויה ומתאימה להיות מוגדרת כעבודה נוספת. על הסטודנט לשלוח למדריך תיאור קצר (סדר גודל של דף אחד) של הניסוי ההרחבה שהוא מציע. אם הסטודנט לא יבצע הרחבה ציונו הסופי בניסוי זה יוכפל ב-0.8
 8. את הדו"ח יש להגיש עד שבוע מתום המפגש השישי. לדו"ח שיוגש עד שבוע לאחר מועד זה יופחתו 10 נקודות מהציון, הגשה בתאריך מאוחר תגרור אי בדיקת הדו"ח - וציון אפס. כל חריגה מלו"ז דורשת תיאום עם המדריך ואישור מפורש של האחראי האקדמי.
 9. ברוב המקרים ישובץ התלמיד לניסוי השני מיד לאחר סיום הניסוי הראשון. יש לבצע את הניסוי השני בפרק הזמן המוקצב ובמקביל לסיים את חובת ההגשה של הדו"ח הראשון בזמן.
 10. במקביל למסירת הדו"ח לידי המדריך יש לשלוח העתק של הדוח בפורמט DOC, או PDF לדואר האלקטרוני: physlabgimel@gmail.com. תאריך ההגעה של המסמך בדואר האלקטרוני יהווה אישור על מועד מסירת הדו"ח. דו"ח שלא ישלח לדואר האלקטרוני לא יחשב.
 11. לא יאוחר משבועיים, מיום שדו"ח בדוק הוחזר לסטודנטים ע"י המדריך, יערך מבדק הבנה ומיומנות בעל פה על הניסוי שבוצע. חובה על הסטודנטים לקבל מהמדריך מועד למבדק זה. במבדק תבחן ההבנה והידע של החומר התאורטי והמעשי שקשורים לניסוי. כמו כן, מצופה מהסטודנט לשלוט ולהבין פיסיקה ומתמטיקה ברמה של סטודנט שנה ג' של תואר ראשון. על הסטודנטים לשלוט בחומר ביחד ולחוד.
 12. דיוק והופעה למעבדה - יש לדייק בהגעה לתחילת המעבדה ולהמשיך בביצוע הניסוי עד לסיום המפגש. החסרת מעבדה - סטודנט שלא הופיע למעבדה ללא סיבה מוצדקת – יקבל ציון סופי 0 עבור אותו ניסוי. סטודנט שהחסיר מעבדה מסיבה מוצדקת על פי התקנון (כגון אישפוז/מילואים) – יוכל להשלים את הניסויים החסרים בתאום עם המדריך האחראי.
 13. במקרה של יציאה לשירות מילואים יש להודיע, לפחות שבועיים מראש, על מנת לאפשר היערכות מתאימה.
 14. על המדריך להחזיר לסטודנטים לפני מיבדק ההבנה והמיומנות, את הדו"ח עם משוב והערות. כל מרכיבי הציונים ימסרו לסטודנט לאחר מבדק זה, עוד באותו היום.
 15. סטודנט מקבל משוב על עבודתו ב 3 אופנים:
  (א) במהלך הניסוי מהמדריך ו/או האחראי האקדמי,
  (ב) הערות על הדו"ח, בכתב, אחרי בדיקת המדריך,
  )ג) משוב בעל פה בזמן המבדק ההבנה והמיומנות + טופס ההערכה.
 16. סטודנט יוכל לערער בכתב על הציון תוך 24 שעות, לכל היותר, ממועד קבלת הציון על הניסוי על כל מרכיביו. על הסטודנט לשלוח את העירעור המנומק לאי-מייל של המעבדה physlabgimel@gmail.com.

לתשומת לב: סטודנט המערער על הציון, יהיה מודע לכך שיתכן שכל המרכיבים של הציון יבדקו מחדש ולא רק ההבטים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

 1. לקראת סיום הסמסטר יקבע מועד בו יציגו התלמידים את אחד הניסויים שביצעו בפני כלל הכיתה וסגל המעבדה. ההרצאה צריכה להיות קצרה - עד 15 דקות. בתום ההרצאה תינתן אפשרות לשאול שאלות. המדריך ייתן ציון על הרצאה זו.
 2. הציון הסופי לניסוי יקבע לפי המפתח הבא:

לניסוי הכולל מצגת

 • בחינה מקדימה - עבר / לא עבר.

27% התרשמות והערכה של המדריך ו/או האחראי האקדמי מעבודת הסטודנט במעבדה.
27% כתיבת הדו"ח (כולל ההרחבה, הצגת התוצאות, ניתוח התוצאות ושגיאות המדידה, דיון בתוצאות ומסקנות (וידע והבנה של מה שכתוב בדו"ח כפי שהתגלה במיבדק הבנה ומיומנות.
36% מיבדק הבנה ומיומנות, שתבחן את ידיעותיו והבנתו של הסטודנט (ראה סעיף 11).

10% ציון מצגת

לניסוי שלא כולל מצגת

 • הבחינה מקדימה - עבר / לא עבר.

30% התרשמות והערכה של המדריך ו/או האחראי האקדמי מעבודת הסטודנט במעבדה.
30% כתיבת הדו"ח (כולל ההרחבה, הצגת התוצאות, ניתוח התוצאות ושגיאות המדידה, דיון בתוצאות ומסקנות (וידע והבנה של מה שכתוב בדו"ח כפי שהתגלה במיבדק הבנה ומיומנות.
40% מיבדק הבנה ומיומנות, שתבחן את ידיעתו והבנתו של הסטודנט (ראה סעיף 11).

אנו מדגישים את החשיבות של עבודה עצמאית. על שני הסטודנטים המבצעים  ניסוי זהה לשלוט באופן בלתי תלוי בכל החומר שקשור לניסוי.  יתכן מצב שהציון הסופי יהיה שונה עבור זוג סטודנטים שעובד על אותו הניסוי (בהתאם להתרשמות המדריך/אחראי המעבדה מהעבודה הניסיונית ומיבדק ההבנה והמיומנות ). במידה וציון הדו"ח יהיה גדול ב 20 נקודות, או יותר מהציון המיבדק ההבנה והמיומנות, הציון הסופי יינתן רק על בסיס המבדק. במקרים קיצוניים, אם יתגלה פער גדול מדי בין הכתוב בדו"ח לבין ידע והבנה שהסטודנט מגלה במיבדק ההבנה והמיומנות – הדבר יהווה עילה להעלאת אותו סטודנט לוועדת משמעת.


שינוי אחרון: יום ראשון, 18 אוקטובר 2020, 3:36 PM