דרישות אקדמיות לתלמידי מעבדה ב'

 1. תלמידי מעבדה בפיסיקה ב' יבצעו 4 ניסויים בכל סמסטר. (לסטודנטים בסמסטר השני של המעבדה ישנה אפשרות לבצע תוכנית חקר שבה 3 ניסויים בכל סמסטר).
 2. בתחילת הסמסטר ישתבצו התלמידים בזוגות לניסויים בהתאם למועדים המופעים בטבלה שתסופק לסטודנטים. הרישום יפתח בתחילה למשתתפים בתוכנית חקר ואחר כך לשאר הסטודנטים.  הרישום יתבצע בידכם על בסיס העיקרון של מערכת ניסוי פנויה, זכרו שיש חובת ביצוע של 8 ניסויים כך שדרגת החופש הכמעט יחידה היא מועד ביצוע הניסוי.
 3. אין אפשרות להתחיל את ביצוע הניסויים לפני מעבר של קורס בטיחות במעבדה אשר מנוהל במערכת הmoodle  . יש להירשם לקורס לפני תחילת הסמסטר ולעבור את בוחן הבטיחות של הקורס לפני תחילת הניסוי הראשון. סטודנט שביצע את הבוחן בסמסטר קודם פטור מלעבור אותו שוב.
 4. לפני הניסוי חייב כל סטודנט ללמוד את נושא המעבדה אותה הוא אמור לבצע. דרושה הבנה של הרקע התיאורטי והכרת המכשור המעבדתי, ניתן להיעזר בתדריכים ובספרות עזר רלוונטית. לפני תחילת העבודה בניסוי יבחן המדריך את הסטודנט בחינה מקדימה בעל פה או בכתב. אם יכשל הסטודנט בבחינה המקדימה התלמיד יצטרך לעבור בוחן כניסה שוב כדי להתחיל את הניסוי אבל רק הציון הראשון יחשב.
 5. יהיה לאחראי האקדמי אופציה לתת מטלות בנושאים כללים שקשורים לא רק לניסוי אחד.  הגשת מטלות אלו היא חובה, ואי-הגשה עשויה לגרור הורדה בציון. 
 6. מעבדות שנה ב' דורשות מהסטודנט למידה וביצוע של הניסוי גם מעבר למפורט בתדריך. לכן על הסטודנט לבצע את הוראות המדריך או לבצע שינויים  במבנה הניסוי במידה ויידרש לבצע זאת מהמדריך. אי ביצוע מטלות אלו יפגע בציונו של התלמיד.
 7. באופן כללי מערכת הניסוי תעמוד לרשות הזוג במשך שני שבועות, בפרק זמן זה יש לעבור את בוחן הכניסה, ביצוע הניסוי וקבלת התוצאות. בסיום המדידות יש להחתים את המדריך על דף התוצאות ולצרף את התוצאות לדוח המקורי.את הדו"ח יש להגיש בשבוע שלאחר סיום הניסוי כפי שמופע בטבלה ולפני תחילת הניסוי הבא. התאריך האחרון להגשת הדוח האחרון הוא שבוע לאחר המועד הנקוב בטבלה לסיום המעבדה האחרונה.
 8. בעת הצורך סטודנט רשאי לבקש אישור מהמדריך האחראי לניסוי מועד הגשה מאוחרת.  ההחלטה אם לאשאר או לא הוא של המדריך.
 9. דו"ח שלא הוגש בזמן יוכפל ציונו ב-0.8. דו״ח לא יתקבל באיחור יותר משבועיים.
 10. דיוק והופעה למעבדה  - יש לדייק בהגעה לתחילת המעבדה ולהמשיך בביצוע הניסוי עד לסיום המפגש. החסרת מעבדה - סטודנט שלא הופיע למעבדה ללא סיבה מוצדקת – יקבל ציון סופי 0  עבור אותו ניסוי.  סטודנט שהחסיר מעבדה מסיבה מוצדקת על פי התקנון (כגון אישפוז/מילואים או קבלת אישור מהאחראי האקדמי בכתב) – יוכל להשלים את הניסויים החסרים בתאום עם המדריך האחראי.
 11. הנוכחות במעבדה היא חובה! מצופה שהסטודנטים יהיו נוכחים במעבדה וזמינים לענות על שאלות מהמדריך ו/או האחראי האקדמי למשך כל 8 שעות שמוקדשת לכל ניסוי.  התרשמות והערכה של המדריך ו/או האחראי האקדמי מעבודת הסטודנט במעבדה יהיה 10% מהציון הסופי של הניסוי.
 12. הגשת הדו״ח יהיה דרך מערכת moodle.
 13. כנספח לדו״ח יש להגיש כל קבצי הנתונים המקוריים שקשורים לניסוי וכל קוד שנכתב לעבד את הנתונים.
 14. אם המדריך שבודק את הדו״ח לא מבין אותו חלקית או בכללותו, או אם המדריך רואה אי התאמה בין הדו״ח לעבודה שבוצע בתוך המעבדה, המדריך יהיה רשאי לבקש מבדק הבנה עם בעלי הדו״ח. חובה על הסטודנטים לקבל מהמדריך מועד למבדק זה. במבדק תיבדק ההבנה והידע של החומר התאורטי והמעשי שקשורים לניסוי.  על הסטודנטים לשלוט בחומר ביחד ולחוד.  האחראי האקדמי יהיה נוכח במבדק.  ציון לניסוי ייקבע בהתאם לדו״ח והמבדק.
 15. במהלך הסמסטר יהיו  2 מבדקים בעל פה, כל אחד על ניסוי אחד. הציון הסופי למעבדה יקבע לפי המפתח הבא:
  20% בוחני כניסה. 
  50%  דוחות .
    15%x2 מבדק בעל פה.
 16. סטודנט יוכל לערער בכתב על הציון תוך 48 שעות, לכל היותר, ממועד קבלת הציון על הניסוי על כל מרכיביו. על הסטודנט לשלוח את העירעור המנומק לאי-מייל של המעבדה physlabbet@gmail.com ובמקביל למדריך.
  לתשומת לב: סטודנט המערער על הציון, יהיה מודע לכך שיתכן שכל המרכיבים של הציון יבדקו מחדש ולא רק ההבטים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.
 17. בכל מקום שרשום במסמך הזה אחראי האקדמי הכוונה היא לכלול גם מחליף מוסמ