בניסוי זה נכיר את מושג קיטוב האור, נלמד על שיטות כיצד לקטב אור  ועל אינטרקציה של אור בעוברו דרך חומר.


שאלות הכנה

1 . א) מהו אור מקוטב ליניארית?
ב) מהו אור לא מקוטב?
ג) תאר שתי שיטות שבהם ניתן ליצור אור מקוטב ליניארית?
2 .מהו אור מקוטב בקיטוב מעגלי?
3 .א) מהו היחס בין הגודל של השדה החשמלי לפני מעבר דרך שני מקטבים המונחים בזוית  "תאתא" בינהם לשדה החשמלי לאחר המעבר בין שתי המקטבים?
ב) מהו יחס עוצמת האור במעבר דרך שני מקטבים בזווית "תאתא" , איך נקרא חוק זה?
4 .א) מקרינים אור דרך מיכל מים, באיזה זווית צריך להיות הגלאי על מנת לקלוט אור מקוטב
לינארית?
ב) מהו המישור שבו ינוע השדה החשמלי: במישור של המנורה גלאי מיכל, או הניצב לו?
5 .זווית ברוסטר, זו זווית שמתייחסת לזווית החזרה או שבירה?
6 .מה המיוחד בזווית ברוסטר?
7 .מה הזוית בין קרן ברוסטר לקרן השבירה?
8 .מה הגורם הפיזי המבדיל בין דסקית חצי אורך גל לרבע אורך גל?
9 .מה הגורם לכך שדרך חלק מהגבישים נוצר גל מקוטב מעגלי כאשר מקרינים עליו אור מקוטב
ליניארי?
11 .כאשר בין הגלאי למנורה יש שני מקטבים הניצבים זה לזה ומכניסים לוח חצי אורך גל כך
שמישור הקיטוב של האור לאחר המעבר דרך המקטב הראשון נימצא בזווית של 45 מעלות
ביחס לציר האיטי והציר המהיר של הלוחית, לאחר המעבר דרך המקטב השני ?
11 .כאשר בין הגלאי למנורה יש שני מקטבים הניצבים אחד לשני ומכניסים לוח רבע אורך גל כך
שמישור הקיטוב של האור לאחר המעבר דרך המקטב הראשון נימצא בזווית של 45 מעלות
ביחס לציר האיטי והציר המהיר של הלוחית, מה תהיה העוצמה בגלאי לאחר המעבר דרך
המקטב השני ?
12 .מהו פולורואיד ?


בביליוגרפיה:

Fundamentals of Optics, Jekins and White

Ch: 11, 12, 20, 24, 25, 26, 27,28