ההרצאות והתרגולים בקורס יועברו בצורה פרונטלית.

ייתכן שהרצאות משנים קודמות (של מרצה אחר) יהיו זמינות אך הרצאות אלו אינן מחייבות ויונגשו כחומר עזר בלבד.

Last modified: Friday, 23 September 2022, 9:27 AM