מבנה המבחן

ציון המבחן יהיה ציון סופי בקורס.

משך הבחינה 3 שעות.

12 שאלות רב ברירה, 9 נקודות לכל שאלה.

ציון מעל 100 נקודות יחשב כ-100, ציון 99 יוקפץ ל-100, ציון 54 יוקפץ ל-56.

רוב השאלות במבחן תהינה דומות (אבל לא זהות) לשאלות ממבחנים:

  physics1Bpreviousexams

ממבחנים ישנים:

  oldexams

מתרגילים לפתרון עצמי ומשאלות הבנה. 


Last modified: Friday, 17 December 2021, 2:25 PM