1.1.2 הצגה פולרית, מכפלה סקלרית ומכפלה ווקטורית

Add smart bookmark