התנגדות בין שני גלילים כאשר התנגדות סגולית לא אחידה

Add smart bookmark